Pojištění hypotečního úvěru

Pojiten hypotenho vru obr. 3Koncem října 2018 Ústavní soud vydal přelomové rozhodnutí týkající se aktivní legitimace na pojistné plnění z pojištěného úvěru.

Případ se týkal stěžovatelky, která se rozhodla koupit rodinný dům a pozemky. Proto uzavřela s bankou smlouvu o poskytnutí úvěru, kde jí v rámci sjednávání úvěru byla bankou nabídnuta možnost pojistit si poskytnutý úvěr pro případ smrti nebo plné invalidity. Stěžovatelka této možnosti využila a přistoupila k pojištění úvěru na základě rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou jako pojistitelem a bankou jako pojistníkem. Nečekaně se u stěžovatelky projevily zdravotné problémy, které zapříčinily přiznání invalidity III. stupně. Nastalou pojistnou událost stěžovatelka oznámila a požadovala pojistné plnění vyplývající ze sjednaného pojištění úvěru. Pojišťovna pojistné plnění neposkytla.

Stěžovatelka se obrátila na okresní soud a domáhala se zaplacení pojistného plnění. Okresní soud žalobu zamítl a dospěl k závěru, že stěžovatelka není smluvní stranou pojistné smlouvy, a proto nemá na pojistné plnění nárok. Následně odvolací soud rozhodnutí okresního soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu projednání se závěrem, že stěžovatelka je aktivně legitimovaná, protože má na poskytnutí pojistného plnění právní a ekonomický zájem.

Tento případ se dál dostal až k Nejvyššímu soudu, který změnil rozhodnutí krajského soudu tak, že potvrdil rozsudek okresního soudu. Odůvodnění spočívalo v tom, že stěžovatelka není smluvní stranou pojistné smlouvy, a proto není ani oprávněná přijmout pojistné plnění. Dle pojistné smlouvy je stěžovatelka jenom objektem pojištění, tím, jehož pojistné riziko si pojistila banka, která jediná je aktivně legitimovaná z této smlouvy. Dále svůj právní názor Nejvyšší soud opírá o své předchozí rozhodnutí, kde uvádí, že uzavřená pojistná smlouva je svým charakterem smlouvou o pojištění cizího rizika ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě, tedy banka jedinou oprávněnou ze smlouvy.

Stěžovatelka využila svou poslední možnost a obrátila se na Ústavní soud, kde ve své ústavní stížnosti poukázala na to, že pojišťovna neposkytla plnění a banka se nyní soudně domáhá po stěžovatelce zaplacení zbylé části hypotečního úvěru, aniž by sama u pojišťovny nárokovala pojistné plnění. Tímto se stěžovatelka ocitla v patové situaci z důvodu, že dle Nejvyššího soudu nemá žádný nárok na požadování pojistného plnění z pojištění, ke kterému přistoupila, a také nemá svůj předcházející příjem, protože byla uznána invalidní. 

Ústavní soud se zabýval ve svém nálezu pouze otázkou aktivní legitimace, tedy otázkou, zda stěžovatelka může žalovat pojišťovnu o pojistné plnění. Dle Ústavního soudu je stěžovatelka spotřebitelka, tedy je v postavení tzv. slabší strany smlouvy, která požívá zvýšené ochrany a má oproti bance primární zájem na vyplácení pojistného plnění. Ústavní soud dále uvedl, že je to právě stěžovatelka, kdo má primární zájem na vyplacení pojistného plnění. Pojistníkovi – Hypoteční bance může být v celkovém efektu lhostejno, zda získá peníze poskytnuté v rámci úvěru zpět od pojišťovny nebo od dlužníka.

Proto vystavení stěžovatelky do nepříznivé situace, ve které nemá žádnou možnost domáhat se poskytnutí pojistného plnění z pojištěného úvěru, kde pojistné pravidelně měsíčně platila, je s ohledem na okolnosti zjevnou vadou soudního rozhodování a i porušením ústavně zaručených práv. Dle Ústavního soudu Nejvyšší soud měl přihlédnout k okolnostem věci, a dále i k vývoji na trhu s hypotečními úvěry a vyložit hmotné právo v rámci tohoto společenského vývoje, a ne jenom odkázat na jeho předcházející „neaktuální“ judikaturu.

Věc se vrací k Nejvyššímu soudu, který bude v novém řízení prozkoumávat svůj dříve vyslovený závěr. Jak praví Ústavní soud „jednou vyjevená pravda není pravdou navždy“.

 

Publikováno 3. 1. 2019

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz