Novela zákoníku práce 2020

final foto

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vstoupil částečně v účinnost dne 30. 7. 2020. Druhá část změn zákoníku práce bude účinná od 1. 1. 2021. Přehled toho nejdůležitějšího vám přinášíme v tomto článku.

Změny účinné od 30. 7. 2020

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Zákoník práce ve znění účinném od 30. 7. 2020 stanoví v § 338 odst. 3 nově podmínky, které musí být kumulativně naplněny, aby mohlo dojít k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu činnosti zaměstnavatele. Těmi jsou, že převáděná činnost musí být po převodu vykonávána stejným či obdobným způsobem, nesmí spočívat zcela nebo převážně v dodávání zboží a nesmí být zamýšlená jako krátkodobá či jednorázová, existuje skupina zaměstnanců vytvořená za účelem jejího vykonávání a je převáděn majetek zásadní pro její výkon, nebo je převzata podstatná část zaměstnanců tuto činnost vykonávajících.

S tímto souvisí také výpověď zaměstnance z důvodu přechodu práv a povinností podle § 51a zákoníku práce. Zákon nově stanovuje zaměstnanci k výpovědi 15denní lhůtu počítanou ode dne, kdy byl o takovém přechodu zaměstnanec informován. Pracovní poměr pak skončí nejpozději dnem předcházejícím účinnosti přechodu. Jestliže zaměstnanec nebyl informován nejpozději 30 dnů před účinností přechodu, může výpověď podat nejpozději do 2 měsíců od účinnosti přechodu a pracovní poměr pak skončí uplynutím 15denní výpovědní doby.

Pokračovat ve čtení

Šedé dovozy

shopping 3696867 1920Slyšeli jste již o pojmu tzv. šedý dovoz? Zboží pocházející ze šedých dovozů může být pro zákazníky zejména pro svou nižší cenu lákavé, přináší však se sebou i rizika, na která Vás upozorníme. Rovněž poradíme, jak lze proti šedým dovozům bojovat.

Co to šedé dovozy jsou?

Šedým dovozem je označováno zboží, které nepochází z oficiální distribuce. Zejména v e-shopech se nabízí zboží jak od autorizovaných českých distributorů, tak z neoficiální distribuce. Autorizovaní prodejci mají oficiální smlouvy s oprávněnými dovozci, mnohdy provádějí kontroly a další úpravy zboží a zajišťují, aby zboží a veškeré jeho příslušenství odpovídalo požadavkům trhu a rovněž splňovalo veškeré právní předpisy.

Neoficiální prodejci však nic z toho neprovádějí, často porušují různé právní předpisy, a proto mohou zboží zákazníkům nabízet za mnohem lákavější ceny.

Pokračovat ve čtení

Úspěch pro klienta u Nejvyššího soudu ČR

business 1477601 1920

„Rozhodnutí, kterým jediný společník v působnosti valné hromady odvolal všechny tři jednatele společnosti a jmenoval sám sebe jednatelem, není neplatné jen proto, že nedošlo ke jmenování počtu jednatelů předvídaného společenskou smlouvou.“

Ze sporu, který se před nedávnem dostal až k Nejvyššímu soudu ČR[1], se stalo vítězství pro našeho klienta. Význam tohoto rozhodnutí však daleko přesahuje meze konkrétního jednotlivého případu, neboť se v něm soud vyslovil k dosud neřešené právní otázce týkající se rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným v působnosti valné hromady, kterou v podrobnostech rozebíráme níže. Dle zásady předvídatelnosti a právní jistoty by tak v budoucnu obecné soudy při řešení stejné otázky měly rozhodovat v souladu s právním názorem vysloveným právě v tomto Usnesení Nejvyššího soudu.

Pokračovat ve čtení

Pojištění hypotečního úvěru

Pojiten hypotenho vru obr. 3Koncem října 2018 Ústavní soud vydal přelomové rozhodnutí týkající se aktivní legitimace na pojistné plnění z pojištěného úvěru.

Případ se týkal stěžovatelky, která se rozhodla koupit rodinný dům a pozemky. Proto uzavřela s bankou smlouvu o poskytnutí úvěru, kde jí v rámci sjednávání úvěru byla bankou nabídnuta možnost pojistit si poskytnutý úvěr pro případ smrti nebo plné invalidity. Stěžovatelka této možnosti využila a přistoupila k pojištění úvěru na základě rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou jako pojistitelem a bankou jako pojistníkem. Nečekaně se u stěžovatelky projevily zdravotné problémy, které zapříčinily přiznání invalidity III. stupně. Nastalou pojistnou událost stěžovatelka oznámila a požadovala pojistné plnění vyplývající ze sjednaného pojištění úvěru. Pojišťovna pojistné plnění neposkytla.

 

Publikováno 3. 1. 2019

Pokračovat ve čtení

Odmítnutí povinného očkování dítěte

Okovn obr. 3Ústavní soud v říjnu 2018 opět rozhodoval ve věci tzv. povinného očkování dítěte, a to ve svém nálezu II. ÚS 725/18. Konkrétně se zabýval rozhodnutím okresního a krajského soudu o nahrazení souhlasu matky s očkováním její tehdy jedenáctileté dcery proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a přenosné dětské obrně soudem.

Nezletilá byla ve střídavé péči rodičů, kdy otec s očkováním souhlasil, matka však nikoli. Proto se otec obrátil na soud. K uvedenému je třeba poznamenat, že každý rodič má právo žádat u soudu, aby o dané věci rozhodl, v případě, že se rodiče nemohou shodnout v záležitosti, která je pro dítě významná. Tedy i v případě lékařských zákroků.

Pokračovat ve čtení

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz