Služby

nemovitostiPrávo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní služby pro vlastníky nemovitostí a zájemce o jejich nabytí. Připravujeme veškeré smlouvy potřebné k převodu nemovitostí - rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, či smlouvy o zřízení věcných břemen (služebností).
Poskytujeme také právní služby ve věcech nájmu, od sepisu nájemní smlouvy, včetně zastupování klientů při ukončení nájmu a ve sporech s nájemníky. Nabízíme rovněž vypracování vzorových smluv pro developery či realitní kanceláře.
Zabýváme se také konzultací a připomínkováním hypotečních smluv. Samozřejmostí je zajištění advokátní úschovy finančních prostředků pro bezpečný průběh transakce.

Obchodní právoobchodni

V oblasti korporátního práva poskytujeme právní služby související se založením a vznikem společností, zejména sepis všech podkladů pro notářský zápis, včetně vyřízení živnostenských oprávnění, a v souvislosti se změnami orgánů či sídla společnosti. Připravujeme vzory cenných papírů, zejména akcií a kmenových listů společnosti, a dále smlouvy o převodu akcií, resp. podílů.
Zároveň nabízíme přípravu, konzultaci a revizi všech typů obchodních smluv, zejména smluv kupních, o dílo, o úvěru či o zprostředkování. V oblasti zajištění pohledávek nabízíme sepis ručitelského prohlášení či vytvoření vzoru směnek, včetně dohod o vyplňovacím právu k blankosměnkám. Před uzavřením smlouvy nabízíme také možnost posouzení bonity smluvního partnera.
Zastupujeme klienty v soudních a rozhodčích řízeních týkajících se nároků z obchodních smluv, či náhrady škody z odpovědnosti statutárního orgánu společnosti či způsobenou nekalosoutěžním jednáním, a následně při případné exekuci. Rovněž zastupujeme klienty v insolvečním řízení, a to jak na straně dlužníka, tak věřitele.

dusevniPrávo duševního vlastnictví

Poskytujeme právní služby související s registrací ochranných známek, užitných vzorů, patentů a internetových domén. Taktéž nabízíme sepis licenčních a podlicenčních smluv.
Naše kancelář se rovněž zabývá vymáháním autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví, mezi které mimo práv k ochranným známkám, patentům nebo užitným vzorům patří i vymáhání práv z obchodní firmy.

mezinarodniMezinárodní právo soukromé

Mgr. Pavol Riško je advokátem zároveň České advokátní komory i Slovenské advokátní komory. Kancelář proto svým mezinárodním rozměrem nabízí klientům nespornou výhodu při přeshraničních sporech a exekucích. Naše služby navíc poskytujeme i v anglickém a německém jazyce.

fuzeFúze a akvizice

Zajišťujeme kompletní právní servis při realizaci fúze či rozdělení společností. Pro naše klienty vytváříme detailní harmonogram, připravujeme projekt přeměny a dále podklady pro schválení přeměny valnou hromadou. Koordinujeme všechny zúčastněné – znalce, auditory a účetní, aby proces byl završen co nejrychleji.
Naše advokátní kancelář má také bohaté zkušenosti v oblasti akvizic, kde poskytujeme služby prověřování společností - právní due diligence včetně zpracování detailní zprávy o stavu společnosti. Následně připravujeme veškeré smluvní dokumenty potřebné pro uskutečnění akvizice.

Občanské právoobcanske

Zajišťujeme přípravu, konzultaci a revizi všech typů občanskoprávních smluv, zejména kupních a darovacích smluv, smluv o zápůjčce či nájmu, včetně dohod o zajištění pohledávek. Zastupujeme klienty v soudním řízení a při exekuci, či v rámci dědického řízení.
Poskytujeme také komplexní právní služby v oblasti založení a vzniku právnických osob – spolků, ústavů, nadací a nadačních fondů.
Naše služby nabízíme rovněž v oblasti ochrany osobnosti, ochrany spotřebitele (zejména v souvislosti s nároky z vad zboží), sousedských sporů, nároků na náhradu škody či z bezdůvodného obohacení.

rodinneRodinné právo

Naše advokátní kancelář nabízí zastupování klientů v řízení o rozvodu, včetně přípravy a konzultace dohod o vypořádání společného jmění manželů, a řízení ve věcech péče o nezletilé (v opatrovnickém řízení), včetně následného vymáhání výživného.
Zároveň poskytujeme poradenství v oblasti předmanželských smluv a smluv o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů.

Pracovní právopracovni

Nabízíme poradenství zaměstnavatelům a zaměstnancům, ať již v oblasti pracovních smluv, dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. Poskytujeme také poradenství při přijímání cizinců do pracovního poměru.
Zastupujeme klienty ve sporech o neplatnost výpovědi či zrušení pracovního poměru a dále ve sporech o náhradu škody z odpovědnosti zaměstnance či při pracovních úrazech.

stavebniStavební právo

V oblasti stavebního práva naše advokátní kancelář zastupuje klienty od okamžiku koupě pozemku po dokončení realizace výstavby. Poskytujeme poradenství při přípravě projektů a smluv o dílo s dodavateli projektové dokumentace a následně s dodavateli stavebních prací.
Naše klienty rovněž zastupujeme v řízeních na stavebním úřadě, připravujeme podklady pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení i při kolaudaci. Nabízíme rovněž vypracování vzorových smluv pro následný prodej nemovitosti - smlouvy rezervační a smlouvy o smlouvách budoucích kupních, dohody o provedení klientských změn a následné kupní smlouvy.
Zároveň poskytujeme právní služby při založení společenství vlastníků jednotek, včetně sepisu prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky.

Správní právosprava

Poskytujeme právní služby v oblasti přestupkového práva. Zastupujeme klienty při jednání se správními úřady – inspektoráty práce, hygienickými stanicemi, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady.

gdprOchrana osobních údajů a GDPR

Nabízíme provedení auditu dodržování ochrany osobních údajů ve společnosti a vypracování vnitřních předpisů, včetně následného školení zaměstnanců ohledně povinností z nich vyplývajících. Připravujeme vzorové právní dokumenty k GDPR - smlouvy se zpracovateli osobních údajů, souhlasy se zpracováním osobních údajů apod.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz