Cenník

Cena právnych služieb je závislá predovšetkým na časovej a odbornej náročnosti právnych služieb, hodnoty prerokovávanej veci a rozsahu uskutočňovaných prác.

Cena právnych služieb sa v našej kancelárii zjednáva prevažne ako cena hodinová. U niektorých právnych úkonov (napríklad advokátska úschova finančných prostriedkov, bežná revízia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti) je možné dohodnúť taktiež cenu pevnou čiastkou za vybavenie celej veci.

Ak nie je odmena advokáta dohodnutá, riadi sa výška zmluvnej odmeny vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 177/1996 Sb., o odmenách advokátov a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátsky tarif), v znení neskorších predpisov.

Nad rámec ceny právnych služieb je potrebné počítať s úhradou hotových výdajov (notársky zápis, znalecké posudky, súdne či iné poplatky a ďalšie účelne vynaložené náklady), ktoré s poskytovanou právnou službou súvisia a na ktorých vznik vás vopred upozorníme.

K cene právnej služby je vždy pripočítaná zákonom stanovená sadzba DPH.

 

Upozornenie pre spotrebiteľa:

Advokátna kancelária Mgr. Pavla Riška upozorňuje svojich klientov – spotrebiteľov na možnosť využitia mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľom je pritom každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak jedná. Podnikateľom je v tomto prípade advokát.

V prípade, že medzi advokátom a jeho klientom, ktorý je spotrebiteľom, dôjde k sporu vo veci Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, môže tento klient riešiť vzniknutý spor podľa ustanovenia §14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, mimosúdne u subjektu mimosúdneho riešenia sporov. Pre oblasť sporov medzi advokátom a spotrebiteľom je mimosúdnym riešením sporov poverená Česká advokátska komora. Internetové stránky Českej advokátskej komory sú www.cak.cz

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz