Služby

nemovitosti

Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexné právne služby pre vlastníkov nehnuteľností a záujemcov o ich nadobudnutie. Pripravujeme všetky zmluvy potrebné k prevodu nehnuteľností – rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcej zmluve kúpnej, kúpne zmluvy, alebo zmluvy o zriadení vecných bremien (služobností).
Poskytujeme tiež právne služby vo veciach nájmu, od spísania nájomnej zmluvy, vrátane zastupovania klientov pri ukončení nájmu a v sporoch s nájomníkmi. Ponúkame tiež vypracovanie vzorových zmlúv pre developerov či realitné kancelárie.
Zaoberáme sa tiež konzultáciou a pripomienkovaním hypotekárnych zmlúv. Samozrejmosťou je zabezpečenie advokátskej úschovy finančných prostriedkov pre bezpečný priebeh transakcie.

obchodni

Obchodné právo

V oblasti korporačného práva poskytujeme právne služby súvisiace so založením a vznikom spoločností, najmä spísanie všetkých podkladov pre notársky zápis, vrátane vybavenia živnostenských oprávnení, a v súvislosti so zmenami orgánov alebo sídla spoločnosti. Pripravujeme vzory cenných papierov, najmä akcií a kmeňových listov spoločnosti, a ďalej zmluvy o prevode akcií, resp. podielov.
Zároveň ponúkame prípravu, konzultáciu a revíziu všetkých typov obchodných zmlúv, najmä zmlúv kúpnych, o dielo, o úvere či o sprostredkovaní. V oblasti zaistenia pohľadávok ponúkame spísanie ručiteľského vyhlásenie či vytvorenie vzoru zmeniek, vrátane dohôd o vyplňovacom práve k blankozmenkám. Pred uzavretím zmluvy ponúkame aj možnosť posúdenia bonity zmluvného partnera.
Zastupujeme klientov v súdnych a arbitrážnych konaniach týkajúcich sa nárokov z obchodných zmlúv, či náhrady škody zo zodpovednosti štatutárneho orgánu spoločnosti či spôsobenú nekalosúťažným konaním, a následne pri prípadnej exekúcii. Taktiež zastupujeme klientov v insolvečnom konaní, a to ako na strane dlžníka, tak veriteľa.

dusevniPrávo duševného vlastníctva

Poskytujeme právne služby súvisiace s registráciou ochranných známok, úžitkových vzorov, patentov a internetových domén. Taktiež ponúkame spísanie licenčných a podlicenčných zmlúv.
Naša kancelária sa tiež zaoberá vymáhaním autorských práv a práv z priemyselného vlastníctva, medzi ktoré okrem práv k ochranným známkam, patentom alebo úžitkovým vzorom patrí aj vymáhanie práv z obchodnej firmy..

mezinarodniMedzinárodné právo súkromné

Mgr. Pavol Riško je advokátom zároveň Českej advokátskej komory aj Slovenskej advokátskej komory. Kancelária preto svojim medzinárodným rozmerom ponúka klientom nespornú výhodu pri cezhraničných sporoch a exekúciách. Naše služby navyše poskytujeme aj v anglickom a nemeckom jazyku.

fuze

Fúzie a akvizície

Zaisťujeme kompletný právny servis pri realizácii zlúčenia alebo rozdelenia spoločností. Pre našich klientov vytvárame detailný harmonogram, pripravujeme projekt premeny a ďalej podklady pre schválenie premeny valným zhromaždením. Koordinujeme všetkých zúčastnených – znalcov, audítorov a účtovníkov, aby proces bol zavŕšený čo najrýchlejšie.
Naša advokátska kancelária má tiež bohaté skúsenosti v oblasti akvizícií, kde poskytujeme služby preverovania spoločností – právne due diligence vrátane spracovania detailnej správy o stave spoločnosti. Následne pripravujeme všetky zmluvné dokumenty potrebné pre uskutočnenie akvizície.

Občianske právoobcanske

Zabezpečujeme prípravu, konzultáciu a revíziu všetkých typov občianskoprávnych zmlúv, najmä kúpnych a darovacích zmlúv, zmlúv o zapožičaní alebo nájme, vrátane dohôd o zaistení pohľadávok. Zastupujeme klientov v súdnom konaní a pri exekúcii, či v rámci dedičského konania.
Poskytujeme tiež komplexné právne služby v oblasti založenia a vzniku právnických osôb – spolkov, ústavov, nadácií a nadačných fondov.
Naše služby ponúkame tiež v oblasti ochrany osobnosti, ochrany spotrebiteľa (najmä v súvislosti s nárokmi z vád tovaru), susedských sporov, nárokov na náhradu škody či z bezdôvodného obohatenia.

rodinneRodinné právo

Naša advokátska kancelária ponúka zastupovanie klientov v konaní o rozvode, vrátane prípravy a konzultácie dohôd o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a konaní vo veciach starostlivosti o maloletých (v opatrovníckom konaní), vrátane následného vymáhania výživného.
Zároveň poskytujeme poradenstvo v oblasti predmanželských zmlúv a zmlúv o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pracovné právopracovni

Ponúkame poradenstvo zamestnávateľom a zamestnancom, či už v oblasti pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti. Poskytujeme tiež poradenstvo pri prijímaní cudzincov do pracovného pomeru.
Zastupujeme klientov v sporoch o neplatnosť výpovede či zrušenie pracovného pomeru a ďalej v sporoch o náhradu škody zo zodpovednosti zamestnanca či pri pracovných úrazoch.

stavebni

Stavebné právo

V oblasti stavebného práva naša advokátska kancelária zastupuje klientov od okamihu kúpy pozemku po dokončenie realizácie výstavby. Poskytujeme poradenstvo pri príprave projektov a zmlúv o dielo s dodávateľmi projektovej dokumentácie a následne s dodávateľmi stavebných prác.
Našich klientov tiež zastupujeme v konaniach na stavebnom úrade, pripravujeme podklady pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia aj pri kolaudácii. Ponúkame tiež vypracovanie vzorových zmlúv pre následný predaj nehnuteľnosti – zmluvy rezervačné a zmluvy o zmluvách budúcich kúpnych, dohody o vykonaní klientskych zmien a následné kúpne zmluvy.
Zároveň poskytujeme právne služby pri založení spoločenstva vlastníkov jednotiek, vrátane spísania vyhlásenia vlastníka o rozdelení domu na jednotky.

Správne právosprava

Poskytujeme právne služby v oblasti priestupkového práva. Zastupujeme klientov pri jednaní so správnymi úradmi – inšpektorátmi práce, hygienickými stanicami, Českou obchodnou inšpekciou, živnostenskými úradmi.

gdpr

Ochrana osobných údajov a GDPR

Ponúkame vykonanie auditu dodržiavania ochrany osobných údajov v spoločnosti a vypracovanie vnútorných predpisov vrátane následného školenia zamestnancov ohľadne povinností z nich vyplývajúcich. Pripravujeme vzorové právne dokumenty k GDPR – zmluvy so spracovateľmi osobných údajov, súhlasy so spracovaním osobných údajov apod.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz