Občianske právoobcanske

Zabezpečujeme prípravu, konzultáciu a revíziu všetkých typov občianskoprávnych zmlúv, najmä kúpnych a darovacích zmlúv, zmlúv o zapožičaní alebo nájme, vrátane dohôd o zaistení pohľadávok. Zastupujeme klientov v súdnom konaní a pri exekúcii, či v rámci dedičského konania.
Poskytujeme tiež komplexné právne služby v oblasti založenia a vzniku právnických osôb – spolkov, ústavov, nadácií a nadačných fondov.
Naše služby ponúkame tiež v oblasti ochrany osobnosti, ochrany spotrebiteľa (najmä v súvislosti s nárokmi z vád tovaru), susedských sporov, nárokov na náhradu škody či z bezdôvodného obohatenia.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz