obchodni

Obchodné právo

V oblasti korporačného práva poskytujeme právne služby súvisiace so založením a vznikom spoločností, najmä spísanie všetkých podkladov pre notársky zápis, vrátane vybavenia živnostenských oprávnení, a v súvislosti so zmenami orgánov alebo sídla spoločnosti. Pripravujeme vzory cenných papierov, najmä akcií a kmeňových listov spoločnosti, a ďalej zmluvy o prevode akcií, resp. podielov.
Zároveň ponúkame prípravu, konzultáciu a revíziu všetkých typov obchodných zmlúv, najmä zmlúv kúpnych, o dielo, o úvere či o sprostredkovaní. V oblasti zaistenia pohľadávok ponúkame spísanie ručiteľského vyhlásenie či vytvorenie vzoru zmeniek, vrátane dohôd o vyplňovacom práve k blankozmenkám. Pred uzavretím zmluvy ponúkame aj možnosť posúdenia bonity zmluvného partnera.
Zastupujeme klientov v súdnych a arbitrážnych konaniach týkajúcich sa nárokov z obchodných zmlúv, či náhrady škody zo zodpovednosti štatutárneho orgánu spoločnosti či spôsobenú nekalosúťažným konaním, a následne pri prípadnej exekúcii. Taktiež zastupujeme klientov v insolvečnom konaní, a to ako na strane dlžníka, tak veriteľa.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz